§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki działania portali RolnikON (zwane dalej łącznie Portalem) oraz zasady świadczonych w ich ramach usług, mając na uwadze, że celem Portalu jest:
 • stworzenie kompleksowego systemu doradztwa w zakresie rolnictwa,
 • wprowadzenie najnowszych technologii w proces zarządzania gospodarstwem rolnym,
 1. Firmą świadczącą usługi w ramach Portalu jest jej właściciel, zwany dalej Administratorem lub Usługodawcą, czyli Polski Instytut Rolnictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 64/315, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, identyfikujący się numerem NIP 525-254-83-61.
 2. Usługodawca świadczy w ramach Portalu następujące usługi:
 • udostępniania klientowi aplikacji internetowej (systemu RolnikON, dostępnego poprzez dowolną przeglądarkę) zapewniającej możliwość wykonywania czynności związanych z zarządzaniem gospodarstwem rolnym oraz generowaniem danych i dokumentów w wersji bezpłatnej lub płatnej zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie rolnikon.pl oraz w dalszej części Regulaminu,
 • przechowywania w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie,
 1. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu 506 133 464 lub pisząc na adres e-mail kontakt@rolnikon.pl.

§ 2 Definicje

 • Administrator – podmiot zarządzający Portalem.
 • Portal – zespół systemów informatycznych, dostępnych przez interfejs WWW pod adresem https://www.rolnikon.pl.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług Portalu, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Login – indywidualny identyfikator użytkownika – element uwierzytelnienia Użytkownika.
 • Hasło – ciąg znaków wykorzystywany przez Użytkownika jako element uwierzytelnienia.
 • Klient Portalu – użytkownik posiadający Login i Hasło.
 • Strefa Ogólnodostępna – strefa Portalu dostępna dla każdego użytkownika łączącego się z Portalem, niewymagająca uwierzytelnienia za pomocą Loginu i Hasła.
 • Panel Użytkownika – strefa Portalu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika.
 • Usługa – usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem Portalu.
 • Dane wynikowe – informacje, zalecenia i wskazówki uzyskane z systemu po wprowadzeniu wymaganych danych w odpowiednich miejscach modułów.

§ 3 Warunki korzystania

 1. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania z usług Portalu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania z Portalu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie w celu realizacji usługi danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane „RODO” jak również na udostępnianie swoich danych osobowych Administratorowi w związku z realizacją Usług oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem dodatkowym rejestracji w Portalu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Portalu, Administratora lub podmiotu trzeciego poprzez usługę Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo korzystać ze Strefy Ogólnodostępnej po połączeniu się z adresem internetowym Portalu pod warunkiem przestrzegania Regulaminu, a z Panelu Użytkownika – z chwilą rejestracji – stosownie do postanowień § 4 niniejszego regulaminu.
 5. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom.
 6. Wszelkie uwagi należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Portalu lub na adres kontakt@rolnikon.pl.

§ 4 Rejestracja

 1. Rejestracja możliwa jest 24 godziny na dobę, przez cały rok z wyłączeniem ewentualnych przerw technicznych lub serwisowych.
 2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu stosownego formularza w Portalu.
 3. Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail. Podanie wszystkich wymienionych w niniejszym punkcie danych oraz akceptacja oświadczeń w formularzu są niezbędne.
 4. W momencie rejestracji Użytkownik informowany jest o celu przetwarzania jego danych osobowych, administratorze danych osobowych oraz uprawnieniach wynikających z przetwarzania.
 5. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek zdefiniowania hasła o długości przynajmniej 8 znaków.
 6. W czasie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, za wyjątkiem związanych wprost z zakładaniem konta, czyli imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. O wgląd do wyżej wymienionych danych specjalnych można zgłosić się do obsługi portalu poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@rolnikon.pl. W szczególnych przypadkach możliwa jest ich zmiana.
 8. W każdym przypadku zmiany danych podanych przez Użytkownika na Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji tych danych poprzez Panel Użytkownika.
 9. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji; w tym przypadku dane nie zostaną zapisane przez Portal.
 10. Po zakończeniu wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik może otrzymać na swój adres poczty elektronicznej e-mail kod potwierdzający w postaci hiperłącza. Wejście w hiperłącze jest w takim przypadku niezbędne w celu zakończenia procesu rejestracji.
 11. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
 • akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności;
 • wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora zawartych w formularzu oraz ankiecie danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Portalu;
 • potwierdza autentyczność danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Usługi Portalu

 1. Portal świadczy usługi związane z organizacją zarządzania gospodarstwem rolnym nieodpłatnie i odpłatnie w ramach i cenach określonych w niniejszym Regulaminie w punkcie Cennik.
 2. W celu korzystania z usług Portalu niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych danych wymaganych w poszczególnych modułach Portalu (dotyczy systemu RolnikON).
 3. Niewprowadzenie wymaganych danych może skutkować zmniejszeniem użyteczności usług Portalu lub też zupełnym brakiem oczekiwanych efektów.
 4. Portal świadczy usługę zautomatyzowanego doradztwa w zakresie działalności rolniczej.
 5. Efektywność usług Portalu zależy od dokładności wprowadzonych danych w poszczególnych modułach i od ich poprawności.
 6. Dane wynikowe usług Portalu mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane, jako instrukcja zachowania i prowadzenia działalności rolnej, a jedynie, jako wskazówki.
 7. Przy wykorzystywaniu danych wynikowych, użytkownik powinien zachować zdrowy rozsądek i postępować zgodnie z logiką prowadzenia działalności rolnej.
 8. Dane wynikowe nie są instrukcją, która zapewnia osiągnięcie założonych celów. W trakcie prowadzenia działalności rolnej mogą wystąpić zdarzenia, których uwzględnienie w Usłudze jest trudne do przewidzenia, a tym samym niemożliwe do wzięcia pod uwagę.

§ 6 Cennik usług Portalu

 1. Z tytułu świadczenia części Usług Klient Portalu RolnikON obowiązany jest do uiszczania opłat abonamentowych należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych w Cenniku.
 2. Pakiet Standard kosztuje 15 zł za każdy miesiąc świadczenia Usługi, natomiast Pakiet Premium kosztuje 28 zł za każdy miesiąc świadczenia Usługi. W przypadku płatności za cały rok użytkownikowi przysługuje rabat w wysokości 10%. Opisy planów abonamentowych znajdują się na stronie http://rolnikon.pl/content/cennik. Powyższy cennik obowiązuje dla użytkowników obsługujących w RolnikONie do 100 hektarów powierzchni pól, 100 sztuk bydła, kóz lub owiec albo 200 sztuk świń. W przypadku większych gospodarstw zapraszamy do kontaktu przez kontakt@rolnikon.plw celu uzyskania indywidualnej oferty z ułatwieniami dla dużych gospodarstw.
 3. Obsługa w systemie RolnikON gospodarstwa o powierzchni większej niż 100 hektarów lub stad zwierząt hodowlanych o wielkości powyżej 100 sztuk bydła, kóz, owiec lub 200 sztuk świń wymaga zmiany planu abonamentowego na plan BIZNES.
 4. Opłata roczna za korzystanie z Portalu w przypadku planu BIZNES jest uzależniona od wielkości gospodarstwa. Nie może jednak być niższa niż 500 zł rocznie. Maksymalną możliwą opłatę za dostęp w planie BIZNES Użytkownik może obliczyć z użyciem kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej Portalu (rolnikon.pl).
 5. Każdy Użytkownik, który nie dokona płatności po 14 dniowym okresie próbnym liczonym od dnia rejestracji zachowuje prawo dostępu do części modułu upraw. Jednocześnie może mu zostać zablokowany dostęp do pozostałych modułów i funkcji Portalu.
 6. Zmiany Cennika są ogłaszane na Stronie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik ma prawo zmienić usługę w czasie trwania aktualnego okresu abonamentowego. W takim przypadku niewykorzystane środki pozostające z dokonanej płatności za pakiet niższy zostaną proporcjonalnie przeliczone do wybranego pakietu wyższego i według ich wysokości zostanie ustalony okres korzystania z pakietu wyższego. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku zmiany z pakietu wyższego na niższy. Środki są przeliczane w proporcjach 1 (Pakiet Standard) do 2 (Pakiet Premium). W przypadku przejścia na plan BIZNES przeliczenie ewentualnych wcześniejszych, ale aktualnych płatności, następuje na warunkach indywidualnych.
 8. Faktura w postaci papierowej lub elektronicznej za świadczenie usług będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej tylko na wyraźne życzenie użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.
 9. Wszelkie opłaty wykonywane przez Użytkownika na rzecz Administratora są dobrowolne, a ich brak skutkuje jedynie ograniczeniem dostępu do części Usług.
 10. Dostęp do wszystkich Usług Portalu możliwy jest również dzięki wykorzystaniu kodów rabatowych oraz punktów otrzymanych dzięki poleceniom portalu RolnikON.
 11. Punkty za polecenia naliczane są w momencie opłacenia dostępu do Usługi przez osobę, która otrzymała polecenie.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie zaliczenia płatności wynikającej z nie swojej winy, w szczególności w przypadku błędu systemu płatniczego. Procedura reklamacyjna niezbędna w takiej sytuacji opisana została w niniejszym Regulaminie w § 10.
 13. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 7 Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
 • urządzenie połączone z siecią Internet;
 • przeglądarka Mozilla Firefox 3.5 (lub wyższej), Opera 9.6 (lub wyższa) Google Chrome 5.0 (lub wyższa), Safari 5.0 (lub wyższa) Microsoft Internet Explorer 9.0 (lub wyższej), lub zgodne.
 1. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, adres IP.
 2. Optymalną i zalecaną konfiguracją jest komputer osobisty klasy PC z systemem Windows 7 (lub wyższym), wyposażony w najnowszą przeglądarkę Google Chrome.
 3. Funkcja oraz cel oprogramowania lub dane nie będące składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez usługę do systemu teleinformatycznego użytkownika są następujące:
 • statystyki oglądalności Portalu,
 • statystki Użytkowników.

§ 8 Dane Użytkowników i ich ochrona

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Portalu, stanowią własność Użytkownika.
 2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie właściwego wystawiania faktur, prawidłowego wypełniania deklaracji, druków, formularzy i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z dodatkowych Usług.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 3 składają się w szczególności:
 • System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
 • System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
 • Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.
 • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 • Polityka bezpieczeństwa opisujący procedury przetwarzania danych osobowych w strukturze Usługodawcy.
 • Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarte z wszystkimi podmiotami, które mają dostęp do danych osobowych Użytkowników, która upoważnia Usługodawcę do kontroli tych podmiotów pod kątem stosowania przepisów ochrony danych osobowych.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania przez Usługodawcę.
 1. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
 3. Baza danych osobowych została zarejestrowana w GIODO. Bazę można znaleźć w platformie e-GIODO pod nazwą „Baza systemu RolnikON”.

§ 9 Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług Portalu.
 2. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych.
 3. Bardziej szczegółowe zasady dotyczące prywatności Użytkowników znajdują się w polityce prywatności dostępnej na Portalu.

§ 10 Reklamacje Usług

 1. Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 pkt. 2 Regulaminu lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 1 pkt. 2 Regulaminu.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację
 • osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;
 • usługę, której reklamacja dotyczy;
 • zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 3. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
 • utraconych przez Użytkownika korzyści,
 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą, których usługa jest świadczona,
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
 • skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi,
 • skutków wykorzystania pobranych przez Użytkownika z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
 • skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
 • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,
 • skutków informacji uzyskanych od innych Użytkowników niezwiązanych z Usługodawcą.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Użytkownik wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

§ 12 Zawieszenie konta Użytkownika

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który wykorzystuje Portal do działań nielegalnych, szkodliwych lub niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji (w tym także usunięcia) treści Regulaminu i zakresu Usług.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Portalu w dowolnym czasie i zakresie, przy czym zmiana funkcjonalności nie powoduje zmiany Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.